next up previous
Next: About this document ... Up: jirka Previous: Bibliography

Údaje pro knihovnickou databázi


Název práce Tvorba difrakčních mikrooptických prvků v tenkých vrstvách amorfních chalkogenidů
Autor práce Bc. Jiří Čech
Obor Materiálové inženýrství
Rok obhajoby 2002
Vedoucí práce doc. Ing. Miroslav Vlček, CSs.
Anotace The Holography and Laser Lithography are studied as methods for preparation of Diffractive Microoptical Elements into As-S thin films
Klíčová slova As-S system, chalcogenide thin films, holography, laser lithography, diffractive elementsroot 2002-05-23